نمایندگی

برند خودت رو بساز

جدول زیر تعرفه های ارسال پیامک را نمایش میدهند در تمامی پنل ها امکانات بصورت کامل هست فقط تفاوت در تعرفه ارسال هست

اپراتور

نمایندگی آزمایشی

نمایندگی صدر

نمایندگی رسا

نمایندگی کاردان

نمایندگی عیار

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

50002-50005

167.1

193

155.1

180

150.6

175

141.4

165

137.7

161

50002-50005 خدماتی

212

242

168.9

195

164.3

190

155.1

180

149.6

174

50004

188.2

216

187.2

215

182.7

210

173.5

200

170.7

197

50004 خدماتی

212

242

191.8

220

182.7

210

173.5

200

170.7

197

50001-50009

167.1

193

155.1

180

150.6

175

146

170

139.5

163

50001-50009 خدماتی

212

242

168.9

195

164.3

190

155.1

180

156.1

181

50001-50009 دلیوربیس

230.4

262

201

230

196.4

225

187.2

215

182.7

210

1000

199.2

228

182.7

210

178.1

205

173.5

200

164.3

190

1000 خدماتی

212

242

191.8

220

187.2

215

182.7

210

178.1

205

1000 دلیوربیس

228.5

260

210.2

240

201

230

196.4

225

191.8

220

2000

193.7

222

187.2

215

182.7

210

173.5

200

168.9

195

2000 دلیوربیس

219.4

250

210.2

240

205.6

235

201

230

196.4

225

2000 خدماتی

212

242

201

230

191.8

220

187.2

215

182.7

210

3000

193.7

222

191.8

220

187.2

215

182.7

210

178.1

205

3000 خدماتی

212

242

210.2

240

201

230

191.8

220

187.2

215

021

193.7

222

187.2

215

182.7

210

173.5

200

173.5

200

021 خذماتی

201

230

201

230

191.8

220

187.2

215

182.7

210

کلوب

4274.4

310

260.6

295

256.1

290

246.9

280

242.3

275

خط خدماتی ویژه

503.8

560

457.9

510

453.3

505

444.1

495

439.5

490

قیمت پنل

250.000 ریال

رایگان

1.000.000 ریال

500.000 ریال

3.000.000 ریال

1.500.000 ریال

5.000.000 ریال

2.500.000 ریال

7.000.000 ریال

ظرفیت تکمیل 

خرید پنل

تفاوت تعرفه با قیمت نهایی اضافه شدن ده ریال مصوبه مجلس و 9% مالیات ارزش افزوده هست که در پنل نهایی نمایش داده می شود که کارکرد شفاف باشد


کیفیت سامانه را رایگان تست کنید! پس از ثبت نام پنل رایگان را انتخاب کنید و فعالیت نمایید !
 
به ما بپیوندید

خبرنامه


    ورود به پنل