نمایندگی

برند خودت رو بساز

جدول زیر تعرفه های ارسال پیامک را نمایش میدهند در تمامی پنل ها امکانات بصورت کامل هست فقط تفاوت در تعرفه ارسال هست

اپراتور

نمایندگی صدر

نمایندگی رسا

نمایندگی کاردان

نمایندگی عیار

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

50002-50005

103.8

124

100.1

120

97.3

117

95

114.5

50002-50005 خدماتی

115.7

137

112

133

110.2

131

108.3

129

50004

129.4

152

126.7

149

124.9

147

123

145

50004 خدماتی

130.4

153

127.6

150

127.6

150

123.9

146

50001-50009

105.6

126

101.9

122

100.1

120

99.2

119

50001-50009 خدماتی

121.2

143

118.4

140

115.7

137

112.9

134

50001-50009 دلیوربیس

131.3

143

118.4

140

115.7

137

112.9

134

1000

119.4

141

116.6

138

114.8

136

113.9

135

1000 خدماتی

136.8

160

134

157

132.2

155

130.4

153

1000 دلیوربیس

136.8

160

134

157

132.2

155

131.3

154

2000

127.6

150

124.9

147

122.1

144

119.4

141

2000 دلیوربیس

146.9

171

144.1

168

141.4

165

139.5

163

2000 خدماتی

141.4

165

138.6

162

135.9

159

134

157

3000

135

158

132.2

155

130.4

153

127.6

150

3000 خدماتی

146.9

171

145

169

141.4

165

137.7

161

021

138.6

162

135.9

159

131.3

154

123.9

146

021 خذماتی

147.9

172

145

169

140.5

164

134

157

سیم کارتی

430.4

480

408.3

456

384.5

430

357

400

قیمت پنل

0 (رایگان)

1.000.000 ریال

2.000.000 ریال

5.000.000 ریال

تفاوت تعرفه با قیمت نهایی اضافه شدن ده ریال مصوبه مجلس و 9% مالیات ارزش افزوده هست که در پنل نهایی نمایش داده می شود که کارکرد شفاف باشد


کیفیت سامانه را رایگان تست کنید! پس از ثبت نام پنل رایگان را انتخاب کنید و فعالیت نمایید !

 
به ما بپیوندید

خبرنامه


    ورود به سامانه ارسالل