پنل کاربری

ارسالت رو از ارسالل همین الان شروع کن

جدول زیر تعرفه های ارسال پیامک را نمایش میدهند در تمامی پنل ها امکانات بصورت کامل هست فقط تفاوت در تعرفه ارسال هست

اپراتور

کاربری پایه

کاربری استاد

کاربری چالاک

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

50002-50005

109.3

130

102.8

123

99.2

119

50002-50005 خدماتی

119.4

141

113.9

135

112

133

50004

131.3

154

127.6

150

125.8

148

50004 خدماتی

134

157

129.4

152

127.6

150

50001-50009

107.4

128

102.8

123

101.9

122

50001-50009 خدماتی

124.9

147

118.4

140

116.6

138

50001-50009 دلیوربیس

133.1

156

127.6

150

125.8

148

1000

123.9

146

117.5

139

117.5

139

1000 خدماتی

142.3

166

135

158

134

157

1000 دلیوربیس

140.5

164

135

158

135

158

2000

129.4

152

125.8

148

122.1

144

2000 دلیوربیس

145

169

143.2

167

143.2

167

2000 خدماتی

139.5

163

137.7

161

137.7

161

3000

134

157

132.2

155

132.4

155

3000 خدماتی

147.8

172

145

169

141.4

165

021

142.3

166

136.8

160

127.6

150

021 خدماتی

151.5

176

146

170

137.7

161

سیم کارتی

448.7

500

398.3

445

357

400

قیمت پنل

0 (رایگان)

500.000 ریال

1.200.000 ریال

تفاوت تعرفه با قیمت نهایی اضافه شدن ده ریال مصوبه مجلس و 9% مالیات ارزش افزوده هست که در پنل نهایی نمایش داده می شود که کارکرد شفاف باشد


کیفیت سامانه را رایگان تست کنید! پس از ثبت نام پنل رایگان را انتخاب کنید و فعالیت نمایید ! بعدا می توانید ارتقا دهید

 
به ما بپیوندید

خبرنامه


    ورود به سامانه ارسالل