پنل کاربری

ارسالت رو از ارسالل همین الان شروع کن

جدول زیر تعرفه های ارسال پیامک را نمایش میدهند در تمامی پنل ها امکانات بصورت کامل هست فقط تفاوت در تعرفه ارسال هست

اپراتور

کاربری رایگان

کاربری پایه

کاربری استاد

کاربری چالاک

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

قیمت اعلامی

قیمت نهایی

50002-50005

173.5

200

154.2

179

145

169

137.7

161

50002-50005 خدماتی

210.2

240

164.3

190

155.1

180

150.6

175

50004

201

230

182.7

210

173.5

200

173.5

200

50004 خدماتی

201

230

187.2

215

178.1

205

175.3

202

50001-50009

172.6

199

155.1

180

145

169

139.5

163

50001-50009 خدماتی

219.4

250

173.5

200

159.7

185

159.7

185

50001-50009 دلیوربیس

228.5

260

196.4

225

190

218

182.7

210

1000

201

230

178.1

205

173.5

200

173.5

200

1000 خدماتی

210.2

240

196.4

225

187.2

215

187.2

215

1000 دلیوربیس

219.4

250

205.6

235

196.4

225

191.8

220

2000

201

230

182.7

210

178.1

205

173.5

200

2000 دلیوربیس

228.5

260

210.2

240

201

230

196.4

225

2000 خدماتی

219.4

250

201

230

191.8

220

187.2

215

3000

210.2

240

191.8

220

182.7

210

182.7

210

3000 خدماتی

219.4

250

210.2

240

196.4

225

191.8

220

021

201

230

195.5

224

182.7

210

173.5

200

021 خدماتی

219.4

250

210.2

240

191.8

220

187.2

215

کلوب

283.6

320

269.8

305

256.1

290

251.5

285

مسیر ویژه

512.9

570

476.2

530

457.9

510

453.3

505

قیمت پنل

200.000

رایگان

500.000 ریال

250.000 ریال

1.500.000 ریال

750.000 ریال

3.000.000 ریال

1.500.000 ریال

ثبت نام و خرید پنل

تفاوت تعرفه با قیمت نهایی اضافه شدن ده ریال مصوبه مجلس و 9% مالیات ارزش افزوده هست که در پنل نهایی نمایش داده می شود که کارکرد شفاف باشد


کیفیت سامانه را رایگان تست کنید! پس از ثبت نام پنل رایگان را انتخاب کنید و فعالیت نمایید ! بعدا می توانید ارتقا دهید
 
به ما بپیوندید

خبرنامه


    ورود به پنل