بازگشت هزینه

با توجه به قوانین سامانه ها بازگشت هزینه شارژ پازپس داده نمیشود ولی در این سامانه تا 7 روز کاربران میتوانند نسبت به بازگشت وجه شارژ خریداری شده اقدام نمایند

این بازگشت وجه به حساب الکترونیکی بدون کارمزد بوده یا با کسر هزینه کارت به کارت می باشد